เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

!! โหลดไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 63  (CLICK ที่โครงการ) !! 

►โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า (วิศวกรรมย้อนรอย : Reverse Engineering)

►โครงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตระดับชุมชน