ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

 

 รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมระยสั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 
ที่ ชื่อหลักสูตร จำนวนวันอบรม จำนวนที่สามารถรับได้/รุ่น  ค่าใช้จ่าย/คน   วิทยากร หน่วยงาน ส่งที่ ม.เตรียมไว้ให้
1 การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อขอใบอนุญาตช่างไฟฟ้า 3 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 20 คน  1,000 บาท ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
อ.เจษฎา  พรหมเกษ
นายธานีรัตน์  ร่มเกษ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2 การคั่วกาแฟอย่างง่าย 1 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 20 คน  500 บาท ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
อ.ภานุมาศ  แสนพวง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3 การออกแบบระบบควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วย Arduino ผ่านสมาร์ทโฟน 3 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  ค่าอบรม 2,500 บาท
ค่าอุปกรณ์ 2,500 บาท
อ.นราวิทย์  กิจเจริญ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4 ดิจิทัลม้าก็ตติ้งด้วย SEO (Search Engine Optimation) 3 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 40 คน  3,500 บาท อ.สยาม  ประจุดทะศรี
อ.วีระชัย  จรบุรมย์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
5 การใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับการช่วยการเรียนการสอน School Coding  และ STEM 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 30 คน
(เน้นครูมัธยมศึกษา)
 2,000 บาท ดร.เมธา  ทัศคร
ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
6 การ Codingด้วยบอร์ด KidBright สำหรับสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้นอย่างง่าย 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน
(เน้นนักเรียนมัธยมศึกษา)
 10 คน 1,500 บาท
20 คน 1,000 บาท
25 คน 800 บาท
ดร.เมธา  ทัศคร
ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
7 การควบคุมดูแลแปลงเกษตรแบบอัจฉริยะด้วยระบบ IoT 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่เกิน 30 คน
(บุคคลทั่วไป)
 1,000 บาท ดร.เมธา  ทัศคร
ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
อ.นครินทร์  ศรีปัญญา
อ.อาภาพล มหาวีระ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
8 การติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน 3 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่เกิน 30 คน
(บุคคลทั่วไป)
 3,500 บาท อ.รัก  สกุลพงศ์
ดร.พิชัย  อยู่เปล่า
อ.มติ  นรารมย์
อ.เจษฎา  พรหมเกษ
อ.ภานุมาศ  แสนพวง
ดร.วีระ  ธันยาภิรักษ์
ผศ.ดร.เอกวิทย์  หายักวงษ์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
9 การเชื่อต่อ Labview กับ Arduino และ PLC เพื่อการใช้งานควบคุมการผลิตในระบบควบคุมอัตโนมัติ Thailand 4.0 3 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่เกิน 30 คน
(บุคคลทั่วไป)
 3,500 บาท อ.กฤตยา  สมสัย
อ.ภานุมาศ  แสนพวง
อ.นครินทร์  ศรีปัญญา
ดร.คมกฤษณ์  ศรีสุวรรณ์
ดร.เมธา  ทัศคร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10 การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  3,000 บาท ดร.นำพนธ์  พิพัฒน์ไพบูลย์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
11 การผลิตแมลงเบียนเพื่อกำจัดแมลงวัน 1 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  2,000 บาท ผศ.ดร.อโนทัย  วิงสระน้อย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
12 การกำจัดแมลงศัตรูพริก 1 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  2,000 บาท ผศ.ดร.อโนทัย  วิงสระน้อย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
13 การผลิตด้วงสาคูเพื่อการบริโภคและจำหน่าย 1 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  2,500 บาท ผศ.ดร.อโนทัย  วิงสระน้อย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
14 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นประเภทวิสามัญ 4 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 40 คน และไม่เกิน 80 คน  1,200 บาท ดร.ปฏิพงศ์  จงรู้ธรรม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารเช้า
อาหารกลางวัน
อาหารเย็น
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่พัก
15 ไกด์อาสานำเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  1,000 บาท ดร.จิราภรณ์  เชื้อพรวน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
16 การทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลว สบู่ก้อน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาปรับผ้านุ่ม) 2 วัน จำนวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 30 คน  5,000 บาท อ.ไกรศรี  ศรีทัพไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
วัสดุในการฝึกอบรม
อาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม