ศูนย์อบรมใบขับขี่

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ  และผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.2522  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเปฌรเวลาไม่น้อยกว่า  4  ชั่วโมง  และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจับรถยนต์ส่วนบุคคล   รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  และรถจักรยายนต์ส่วนบุคคล  ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  ทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถรองรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถอย่างเพียงพอ  ดังนั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใหได้รับการบริการที่รวดเร็วเพิ่มขึ้น  กรมการขนส่งทางบก  โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการมอบอำนาจการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ  ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

ค่าลงทะเบียน
                สำหรับรายใหม่ ขอใบอนุญาตขับรถ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว    ค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว  ค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท

สำหรับต่ออายุใบอนุญาต
1. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์  ค่าลงทะเบียนจำนวน 200  บาท
2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  ค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท
3. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคล  ค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท

พิเศษ  สำหรับนักศึกษ า ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
                 ค่าลงทะเบียน
                สำหรับรายใหม่ ขอใบอนุญาตขับรถ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว    ค่าลงทะเบียนจำนวน 100  บาท
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว  ค่าลงทะเบียนจำนวน 100  บาท
3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  ค่าลงทะเบียนจำนวน 100  บาท

สำหรับต่ออายุใบอนุญาต
1. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์  ค่าลงทะเบียนจำนวน 50  บาท
2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  ค่าลงทะเบียนจำนวน 50 บาท
3. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามล้อส่วนบุคคล  ค่าลงทะเบียนจำนวน 50 บาท