กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา  2561  ในวันจันทร์ที่  20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.